Szukaj

Polityka prywatności Sklepu Internetowego – www.olejdomowy.com.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odbiorcę lub Klienta Administratorowi w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego – www.olejdomowy.com.pl, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Artur Czarniecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „ARTUR” Artur Czarniecki ul. Jagiełły 12A, 16-400 Suwałki, numer NIP 844-131-59-03 adres do doręczeń: ul. Jagiełły 12A, 16-400 Suwałki, adres poczty elektronicznej: kontakt@olejdomowy.com.pl, numer telefonu: +48 691 693 405, będący jednocześnie Sprzedawcą.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w dalszej części jako „RODO”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta lub Odbiorcę oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, gdzie brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie nałożonych na Administratora obowiązków, takich jak np. rozliczenia rachunkowe, a także w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, gdzie brak zgody spowoduje niemożność zawarcia umowy.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Danych Osobowych Klientów i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz kontaktowanie się ze Sklepem i Sprzedawcą; zakładając Konto Klienta;
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 2. W każdej sytuacji cel, czas i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Odbiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. W celu realizacji umów Administrator zobligowany jest do korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, między innymi firm kurierskich. Administrator przekaże dane osobowe Klienta, tylko wtedy gdy będzie to konieczne i w niezbędnym zakresie. Jeżeli wymaga tego wykonanie umowy Administrator przekaże w niezbędnym zakresie Dane Osobowe firmie kurierskiej, bądź innemu dostawcy, o ile jest to niezbędne celem dostarczenia zakupionego Towaru, awizowania lub uzgodnienia dostawy.
 4. W sytuacji płatności w Sklepie Internetowym dane osobowe zostaną przekazane w niezbędnym zakresie właściwej instytucji obsługującej płatności.
 5. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie wtedy, kiedy Odbiorca lub Klienta dobrowolnie przekazuje je składając swoje zamówienie, kontaktując się ze Sklepem lub Sprzedawcą (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, gdyż zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której następuje kontakt, lub założenie Konta Klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć Konta Klienta ani dokonać kontaktu ze Sklepem. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Konta Klienta, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte.
 7. Odbiorca lub Klient ma zapewniony bezpłatny dostęp do danych osobowych. Istnieje możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Odbiorcy lub Klientowi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 8. W sytuacji, uznania przez Odbiorcę lub Klienta, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy między innymi RODO, Odbiorca lub Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczpospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 10. Kontakt z Administratorem odbyć się może między innymi korespondencyjnie: adres do doręczeń: ul. Jagiełły 12A, 16-400 Suwałki, elektronicznie: adres poczty elektronicznej: kontakt@olejdomowy.com.pl, telefonicznie: numer telefonu: +48 691 693 405.Wróć na górę
Produkt został dodany do Twojego koszyka